Individuele coaching

De eerste drie coachings volgen elkaar snel op (elke week of om de week), zodat je echt vorderingen maakt van wat je aangereikt wordt. Na een mondelinge tussentijdse evaluatie kijken we of er daadwerkelijke een gewenste ontwikkeling is. Als we het traject voortzetten ga je steeds meer op eigen kracht verder en zijn de overige coachings om de 2, 3 of 4 weken. Dan heb je altijd een backup in de tijd om naar uit te kijken.

Elke individuele coaching bestaat normaliter uit een sessie van 1,5 uur. Hierdoor kunnen we ook echt de diepte ingaan en je vragen bij de kern aanpakken. Het aantal sessies voor de meeste vragen is vaak 4 tot maximaal 8.

Gratis Intake

Om vrijblijvend te kijken of ik je echt van dienst kan zijn, kun je een gratis intakegesprek van 1 uur aanvragen. Daarbij maken we kennis met elkaar om te kijken of er een klik is. Er is alle ruimte voor je om je verhaal te doen en de aanleiding voor jouw coaching toe te lichten. Ik help je om concrete doelstellingen af te spreken aan de hand waarvan we je ontwikkeling kunnen monitoren.

Daarnaast geef ik concreet aan hoe ik je met inzichten, oefeningen en opdrachten je daadwerkelijk verder kan brengen. Zo weet je waar je aan toe bent als je met mij een coachingstraject instapt.

Als er van beiden een goed gevoel is om met elkaar in zee te gaan, stel ik een offerte op waarin jouw doelstellingen verwoord staan.

Indien gewenst wordt ook de input van jouw leidinggevende, HRM-medewerker of werkgever meegenomen in de doelstellingen voor het traject. Bij de laatste coaching evalueren we je feitelijke ontwikkeling aan de hand van je leerdoelen en kijken we hoe je je positieve ontwikkeling zelf verder kunt voortzetten.

Hoe werk ik als coach?

Tijdens het traject werken we op 3 niveaus nl: 1) gedrag en vaardigheden, 2) persoonlijkheid/ego en 3) zielservaringen. Waarom? Omdat alleen werken aan gedrag en vaardigheden zorgt dat je niet het fundament in je zelf aanpakt waardoor oud (werk)gedrag makkelijk kan terugkeren.

1. Gedrag & vaardigheden

Aan de hand van jouw praktijksituaties, feedback van anderen en mij als coach over jou brengen we je gedrag en keuzes in kaart. En het effect daarvan op jezelf en je werkomgeving. Met behulp van theoretische modellen, hand-outs die je daarover ontvangt krijg je meer inzicht in je gedrag en de alternatieven die meer opleveren. Daarnaast kan ik je coachen in het eigen maken van communicatieve- of managementvaardigheden die je leerdoelen ondersteunen. Verder kan ik je – door mijn ruime ervaring – helpen met praktische inzichten en oefeningen op gebied van timemanagement, stressmanagement, zelfmanagement, leidinggeven, coachen, conflict hanteren, onderhandelen, presenteren, solliciteren en selecteren.

2. Persoonlijkheid/ego

Je kunt het gras (‘gedrag’) wel weghalen, maar als je de wortel niet aanpakt komt het vanzelf weer terug. Daarom word je tijdens een coachtraject bij mij ook bewust van de vorming en invloed van je persoonlijkheid op je leerdoelen. Daarvoor gebruik ik de Psychology of Selves en Voice Dialogue als methode waarin ik internationaal door de grondleggers Hal & Sidra Stone ben opgeleid. Hierdoor kom je tot nieuwe keuzes van binnenuit die je ontwikkeling verder fundamenteel stimuleren en ondersteunen.
Soms word je gevraagd een korte en gerichte autobiografie te schrijven om je ego-patronen nog beter in kaart te krijgen. 

3. Zielservaringen

Sommige ervaringen kunnen je diep tot in je ziel raken. Denk maar aan het uitblijven van je beloofde promotie, degradatie, verlies van taken, bevoegdheden of verantwoordelijkheden of zelf verlies van je baan. Of andere persoonlijke ervaringen in je privéleven die je houding in je werk beïnvloeden. Dan is het zaak om daar zorgvuldig naar te kijken en te zien hoe je vanaf nu hier anders mee om kunt gaan. Soms wil je meer zielenrust en kan ik je met diverse oefeningen als visualisatie en mindfullness je ondersteunen. Bovendien kun je passie en zingeving hervinden over wat je bezielt. Met een reeks aan inzichten en oefeningen kun je een persoonlijke en professionele visie bouwen voor jezelf waardoor je een kompas hebt om je werk en loopbaan opnieuw richting te geven. Je ervaart direct meer hernieuwde energie en vitaliteit.

Locatie

Er zijn 3 manieren waar ik de intake en coachings verzorg:

Coachhuis

In het Coachhuis in Den Haag (Raamweg 4 vlakbij station CS) en Amsterdam en Utrecht (afhankelijk wat vrij is). Uiteraard word je vooraf geïnformeerd waar dat is.

Op locatie

In Den Haag, Amsterdam of Rotterdam kom ik ook naar jouw kantoor toe als je daar een geschikte coachruimte kan reserveren.

Online

Ook kun je online-coachings doen als je het te druk hebt of jij of ik in het buitenland zit. Bijvoorbeeld via skype, facetime of whatsapp.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een intakegesprek ongeacht of daar een coachingstraject uit voortkomt of niet. Het tarief voor een Professionele Coaching in opdracht van organisaties van 1,5 uur is € 250,= en van 1 uur € 175,= excl. 21% BTW. De meeste trajecten die ik verzorg bestaan uit gemiddeld 6 coachings van 1,5 uur. 
Als je dat moet bekostigen uit eigen zaak als ZZP-er (en niet door organisatie) ontvang je een korting van 20%. 
Als je het geheel uit eigen portemonnee betaalt, is het tarief € 150,= voor 1,5 uur (incl. 21% BTW) en voor 1 uur  € 100,= (incl. 21% BTW).

Vragen?

Je kunt me altijd bellen of mailen met vragen naar:
martin@martinthoolen.com
+31-(0)6-15620111
En je krijgt snel antwoord.

Voor wie?

Teamcoachings die ik verzorg kunnen voor teams van 2 tot 60 deelnemers zijn. Voor afdelingen, managementteams, directieteams, projectteams of startende teams.

Mijn visie op teamcoaching met impact

Mijn visie is dat teambuildingstrajecten vooral werken als alle teamleden betrokken en geraakt worden om daadwerkelijk in beweging te komen. Valkuil daarbij het teamleden vooral met theoretische kennis en modellen te maken krijgen en zichzelf niet echt te hoeven committeren. Ik heb ervaren dat teamcoaching werkt als er meerdere momenten in de tijd zijn waarop het team samenkomt en bewust naar eigen houding en gedrag wordt gekeken, zowel extern als tijdens het werk zelf. Daarom stel ik vaak een aanpak voor in vier fasen, waarbij na elke fase wordt gekeken wordt of het zinvol is het traject voort te zetten:

 1. Inventarisatie
 2. Kick-off
 3. Teamcoachings en optioneel on-the-job-teamcoachings
 4. Evaluatie en follow-up

1. Inventarisatie

Om een zo goed mogelijk beeld van bestaande wensen en mogelijke belemmeringen te krijgen worden er interviews gehouden met belanghebbende leidinggevende(n) en een aantal teamleden

Tijdens de interviews wordt er geïnventariseerd welke gebieden extra aandacht vragen voor de teamcoachings volgens het Team Empowerment model™ (Thoolen). De interviews vinden face-to-face plaats en duren elk ca. 60 minuten. De informatie uit de voorbereidingsfase geldt ook als input voor het maken van een stappenplan voor de kick-off bijeenkomst en een programma en oefeningen voor een of meerdere teamcoachings. Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk.

TEAM EMPOWERMENT MODEL ™ (Thoolen):

 1. Positionering van team in marktomgeving
 2. Missie, visie, doelen en strategie van team
 3. Rol leidinggevende
 4. Functionele rolverdeling
 5. Teamrolverdeling
 6. Teamprocessen
 7. Teamspirit
Schema Teamcoaching

Om meer van de context en geschiedenis van het team te leren kennen ontvangen we, indien mogelijk, graag schriftelijk materiaal, zoals het jaarplan met daarin uitgewerkte visie en strategie, de eerder opgestelde gedragsregels, alsmede de huidige/gewenste functieprofielen, informatie over overlegstructuren, eventueel organigram en andere zinvolle stukken.

2. Kick-off

Vervolgens vindt er een kick-offbijeenkomst plaats waarbij alle teamleden aanwezig zijn. Hier worden de bevindingen uit de inventarisatiefase anoniem gedeeld en worden alle teamleden actief betrokken over wat wenselijk is om aan de doelstellingen van dit traject te beantwoorden. Dat houdt in dat er naast een korte presentatie, teamleden (inter)actief aan het werk worden gezet om te kijken wat ze zelf vinden wat daarvoor nodig is. Dit activeert de zelfverantwoordelijkheid en creëert draagvlak voor het verdere traject.

3. Teamcoachings en optioneel on-the-job-teamcoachings

Op basis van de uitkomsten uit de kick-off bijeenkomst wordt eerst gekeken of het echt zinvol is om dit traject nu voort te zetten. Zo niet, wordt er advies uitgebracht over wat er nodig is om aan de doelstellingen te beantwoorden. Zo ja, dan bieden de uitkomsten (a.d.h.v. het Team Empowerment Model) tegelijkertijd input voor een nader te bepalen programma wat voorafgaand aan de teamcoaching wordt opgestuurd.

De teamcoachings zijn vaak één of een halve dag, zodat de kans groter is dat alle teamleden ook daadwerkelijk aanwezig zijn en het reguliere werk makkelijk doorgang kan vinden. Bovendien kunnen je vaker in de tijd de daadwerkelijk teamontwikkeling beter monitoren met meerdere teamcoachingsdagen.

Bij On-the-job-teamcoachings zijn één of meer begeleiders aanwezig tijdens reguliere overleggen waarbij door time-outs observaties en suggesties aan de deelnemers worden teruggegeven. Ook wordt er tussentijds stil gestaan bij de voortgang van de gezamenlijke en individuele afspraken die eerder gemaakt zijn tijdens de externe teamcoachings.

Rol leidinggevende

Om de kans op een succesvol traject te vergroten, vragen we de leidinggevende (naast enkele teamleden indien gewenst) om tussentijds input te leveren over de feitelijke ontwikkelingen op de werkvloer. De invulling van de externe teamcoachings wordt bepaald aan de hand van de inventarisatiefase, de kick-offbijeenkomst en de tussentijdse evaluatie bij on-the-job teamcoachings. Waar extra aandacht in de programmering en oefening besteedt gaat worden, wordt bepaald mede aan de hand van het Team Empowerment Model (Thoolen).

Aanvullende individuele coachings leidinggevende en teamleden

Het is goed mogelijk dat op basis van de inventarisatiefase, kick-offbijeenkomst of gedurende de looptijd van het teamtraject het wenselijk is dat sommigen teamleden, incluis de leidinggevende aanvullend wat individuele coachingssessies volgen als dat daadwerkelijk het bereiken van de doelstellingen vergroot. Deze individuele coachings zullen in principe alleen verzorgd worden door Martin Thoolen als sr. coach en zal daarvoor beschikbaar zijn tijdens de looptijd van het teamtraject.

4. Evaluatie en follow-up

Aan het eind van het traject vindt een laatste bijeenkomst plaats waarbij het hele teamtraject en de individuele bijdrage van alle teamleden geëvalueerd worden. Aan het eind vindt er een schriftelijke evaluatie plaats die als anoniem verslag kosteloos wordt geretourneerd aan de opdrachtgever voor kwaliteitsbewaking van het hele teamtraject. Verder wordt besproken hoe alle teamleden incluis de leidinggevende het beste de positieve ontwikkeling verder kan stimuleren en borgen, wat zijn valkuilen zijn en hoe hier mee om te gaan.

Werkwijzen

Tijdens de begeleidingsfase zullen de praktijksituaties, coachings- en teamvragen centraal staan. Ter ondersteuning maken we vaak gebruik van verschillende zienswijzen en methoden waar we jarenlange professionele ervaring en deskundigheid in ontwikkeld hebben:

Teambuildings theorieën

w.o. Team Empowerment (© 2018 Hobbelink&Thoolen)

Groepsdynamica


Feedbackoefeningen


Simulatieoefeningen


Comminicatie- en samenwerkoefeningen


Praktijkcases


Uiteraard wordt de keuze voor een methodiek afgestemd op de vraag en wensen van de teamleden. Tussen de (team)coachings vragen we alle teamleden een aantal opdrachten uit te voeren, om de transfer naar de dagelijkse praktijk te vergroten.

Kosten

Het dagdeeltarief voor voorbereiding per trainer van 4 uur is €. 550,-. Het dagdeeltarief voor uitvoering per trainer van 4 uur is €. 850,-.

Na gelang de wensen en budget van de opdrachtgever kijken we naar een passende oplossing die in een offerte aangeboden wordt voor het hele teamtraject.

Teamcoach(es)

Als Teamcoach heb ik ruimte ervaring in het begeleiden van teams en groepen. Zo heb ik 4 jaar cursussen Groepsdynamica aan de Rijksuniversiteit te Utrecht verzorgd. Verder heb ik 8 jaar bij Boertien&Partners en 20 jaar bij Circumference diverse in-en outdoor teambuildings voor uiteenlopende organisaties verzorgd. Hieronder zie je een aantal ervaringen van klanten met mij. Bij groepen groter dan 10 teamleden huur ik vaak een ervaren externe co-trainer uit mijn netwerk in. Ook is samenwerking met co-trainers uit de organisatie mogelijk.

Vragen?

Je kunt me altijd bellen of mailen met vragen naar:
martin@martinthoolen.com
06-15620111
En je krijgt snel antwoord.

Voor wie?

Voor Leiders, Directeuren, bestuurders, HR-managers/professionals, P&O-medewerkers en andere managers die het volgende voor hun mensen in hun organisatie willen, dat ze namelijk:

 • Vitaler en duurzaam inzetbaar zijn.
 • Pro-actiever en effectiever werken door persoonlijk leiderschap te versterken.
 • Effectiever elkaar coachen en coachend leidinggeven.
 • Beter omgaan met (anticiperend) baanverlies.
 • Effectiever omgaan met tegenstellingen en conflicten.
 • Zichzelf beter managen met ‘tools’ voor time-en stressmanagement en meer.
 • Versterken van Service Excellence in gehele organisatie

30 jaar In-company ervaringen

De afgelopen 30 jaar heb ik vele in-company-trainingen en workshops voor diverse organisaties verzorgd met ‘overall’ een gemiddelde evaluatiescore van 8,5. Zoals o.a. 7 jaar voor DSM en Sabic met de training Zelfmanagement voor de Middle Management Course (MMC). Zowel in het Nederlands, als in het Engels voor professionals/managers uit het buitenland van Amerika t/m China (gemiddelde evaluatiescore 9).

Of, de in-company training Personal Empowerment of Workshop Persoonlijk Leiderschap voor de Rabobank en het Ministerie van SZW.

Of, de ontwikkeling en uitvoering van de Transitie-Training Nieuw Perspectief voor de Rijksoverheid over effectief omgaan met (anticiperend) baanverlies en de opleiding van interne loopbaancoaches hiervoor.

Of, de workshop Werkdruk en Zelfmanagement voor het Ressortsparket van het Openbaar Ministerie/ vestiging Den Haag voor 30 Advocaten-Generaal en Secretarissen. Referenties hiervan zijn uiteraard opvraagbaar.

Of, mijn bijdragen aan het optimaliseren van Service Excellence door gehele organisatie, zoals bij de Schuurman Groep, groothandel in o.a. Elektrotechniek en Consumenten elektronica. Mijn bijdragen waren vooral kwalitatieve inspanningen om het draagvlak te vergroten en waardevolle input te genereren voor een vervolg:

Werkwijze

Afhankelijk van de vraag kunnen die thema’s in een maatwerk-programma ontwikkeld en uitgevoerd worden waar jullie organisatie nu behoefte aan heeft. Daarvoor kom ik graag naar jullie toe voor een oriënterend gesprek. N.a.v. dat en eventueel aanvullende gesprekken maak ik een maatwerk-offerte op. Hierin zal je de overeengekomen doelen, werkwijze en programma aantreffen, zodat je weet wat je krijgt. Vaak starten we met een pilot-training om te kijken of deze echt goed aan slaat. Voor de kwaliteitsbewaking is er aan het eind van elke training een schriftelijke evaluatie waarop een evaluatieverslag volgt wat naar jou als opdrachtgever wordt gestuurd ter controle.

Kosten

Het dagdeeltarief voor voorbereiding per trainer van 4 uur is €. 550,-. Het dagdeeltarief voor uitvoering per trainer van 4 uur is €. 850,-. Na gelang de wensen en budget van jou als opdrachtgever kijken we naar een passende oplossing die in een offerte aangeboden wordt voor de maatwerk-training of workshop.

Trainer(s)

Ik heb 19 jaar bij 'Circumference' en 10 jaar als Freelancer van 'Publiek Domein' en 8 jaar bij 'Boertien & Partners' diverse in-companytrainingen en workshops voor uiteenlopende organisaties verzorgd. Hieronder zie je een aantal ervaringen van klanten met mij.

Bij groepen groter dan 6 deelnemers huur ik vaak een ervaren externe co-trainer uit mijn netwerk in. Ook is samenwerking met co-trainers uit de organisatie mogelijk.

Uiteraard wordt de keuze voor een methodiek afgestemd op de vraag en wensen van de opdrachtgever. Tussen de in-companytrainingen, vragen we alle deelnemers een aantal opdrachten uit te voeren, om de transfer naar de dagelijkse praktijk te vergroten.

Vragen?

Je kunt me altijd bellen of mailen met vragen naar:
martin@martinthoolen.com
06-15620111

En je krijgt snel antwoord.

Wat kun je verwachten?

Tijdens een seminar van één of een halve dag ontvang je nieuwe inzichten en oefeningen met betrekking tot het thema waar behoefte aan is. Ik heb onder andere ervaringen in het verzorgen van seminars op het gebied van:

Je krijgt inzichten hoe drie verschillende krachten in mensen bepalend zijn hoe ze met deze thema’s omgaan in de praktijk. Daarnaast worden handvatten gegeven waar interactief mee gewerkt wordt, zodat je ervaart wat het positief voor je kan betekenen.

Bij talks word je aan de hand van herkenbare voorbeelden uit je werk in 1 of 2 uur geïnspireerd over hoe drie diepgewortelde krachten je werk bevorderen of belemmeren. Gevuld met inzichten en handvatten stap je de deur uit om nieuwe stappen te maken.

Kracht van binnenuit

Zo krijg je inzicht in hoe drie krachten alles in je werk en leven bepalen en al je gedrag en al je keuzes sturen. De eerste kracht is je ego die je beter leert kennen door de ego-autobus gebaseerd op de Psychology of Selves & Voice Dialogue van Hal & Sidra Stone door wie ik opgeleid ben in de USA. Je krijgt uitleg hoe je ego gevormd is door de jaren heen en hoe je die nu gedoseerd kunt inzetten op een effectieve manier. De tweede kracht is je ziel. Je leert inzien wanneer die op de waakvlam staat en hoe je die kunt activeren om je leven en werk zinvoller en bezielder te maken. De derde kracht is bewustzijn (spirit). Een kracht die onder andere alles van je zelf helder doorziet, je zelfbewust maakt en nieuwe keuzes geeft.

Je gaat zien hoe bepalend deze krachten zijn op je vitaliteit, work/lifebalance, leiderschap, persoonlijk leiderschap/zelfmanagement, talentontwikkeling en transformatie. Naast inzichten krijg je handvatten om je eigen werk en leven mee te verrijken.

Iets voor jou, je team of organisatie?

Wil je kijken of ik je kan inspireren met een seminar of interactieve lezing?
Ik ga graag een vrijblijvend gesprek met je aan.
Bel of email me: martin@martinthoolen.com; 06-15620111

En je krijgt snel antwoord.