Leveringsvoorwaarden

Artikel 1  Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Martin Thoolen en opdrachtgever. Dit betreft deelname aan of opdracht tot het verzorgen van trainingen, individuele coachings, retreats en andere vormen van opleiding en begeleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen “traject”.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Martin Thoolen.

Artikel 2  Uitvoering van de overeenkomst

 1. In bijzondere situaties heeft Martin Thoolen het recht om een traject te annuleren of deelname te weigeren van een deelnemer.
 2. Martin Thoolen mag een deelnemer niet toelaten tot een traject als zij denkt dat deze persoon niet tot de doelgroep behoort van het traject of dat de doelgerichtheid voor de andere deelnemers verstoord zou raken.
 3. Martin Thoolen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 3 Weigering (voortzetting) deelname   

 1. Martin Thoolen mag voortzetting van deelname van een deelnemer aan een traject staken en als hij denkt dat een andersoortig traject (bijvoorbeeld psychotherapie) voor deze persoon passender is, of als hij denkt dat het dat het de doelgerichtheid voor de andere deelnemers kan verstoren.

Artikel 4  Annulering door opdrachtgever
Algemeen

 1. De opdrachtgever heeft met inachtneming van de navolgende bepalingen het recht om de overeenkomst voor aanvang van een traject te annuleren per mail.
 2. Als annuleringsdatum geldt de datum van de mail

Annuleringsvoorwaarden bij trajecten met open inschrijving (groepstraining)

 1. Bij annulering langer dan acht weken voor aanvang van het traject (meetpunt is eerste groepsbijeenkomst) brengt Martin Thoolen geen kosten in rekening.
 2. Bij annulering korter dan acht weken voor aanvang van een traject is de opdrachtgever verplicht 100 % van het traject te vergoeden.

Annuleringsvoorwaarden bij individuele trajecten

 1. Bij annulering van een afspraak korter dan drie werkdagen voor aanvangsdatum en -tijdstip van de individuele sessie worden de kosten voor dat ene begeleidingsgesprek in rekening gebracht.

Annuleringsvoorwaarden bij in company-trajecten

 1. Bij annulering langer dan acht weken voor aanvang van een traject worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan acht weken, maar langer dan zes weken voor aanvang een traject, is de opdrachtgever verplicht 50% van het trajectgeld te betalen.
 2. Bij annulering korter dan zes weken, maar langer dan vier weken voor aanvang een traject, is de opdrachtgever verplicht 75% van het trajectgeld te betalen.
 3. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van een traject is de opdrachtgever verplicht 100% van het trajectgeld te vergoeden.

Artikel 5  Betaling

De opdrachtgever is bij niet of niet tijdige betaling over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum.

 1. De opdrachtgever dient te betalen in de van tevoren overeengekomen valuta zonder aftrek en opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Martin Thoolen.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Martin Thoolen en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Martin Thoolen onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Als tijdige betaling niet geschiedt, staat het Martin Thoolen vrij de vordering uit handen te geven. In die situaties zijn alle kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor de opdrachtgever. Daaronder vallen de kosten van incassobureaus, de kosten en het loon van advocaten en deurwaarders, ook indien deze de proceskosten overschrijden van de in rechte toe te wijzen proceskosten. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten 10% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 6  Auteursrechten

 1. Het auteursrecht op de door Martin Thoolen uitgegeven brochures, projectmateriaal, trajectmateriaal, draaiboeken, oefeningen, syllabi, boeken, vlogs en blogs en andere beeld- en geluidsdragers en door Martin Thoolen zelf ontwikkelde websites, berust bij Martin Thoolen.
  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Martin Thoolen is het voor de opdrachtgever niet toegestaan gegevens uit uittreksels van materiaal of gedeelten daarvan te publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.

Artikel 7  Aansprakelijkheid

 1. Martin Thoolen accepteert aansprakelijkheid tegen over de opdrachtgever voor ontstane schade als gevolg van een aan Martin Thoolen toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door een onrechtmatige daad, maar slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
 2. Martin Thoolen is niet aansprakelijk voor eventuele psychische schade waarvan de opdrachtgever of de door de opdrachtgever toegezonden deelnemer zich wil beroepen in verband met de activiteiten van Martin Thoolen
 3. De aansprakelijkheid van Martin Thoolen is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie (=factuurbedrag) in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van zes maanden.

Artikel 8  AVG: de algemene verordening gegevensbescherming

Martin Thoolen vindt het van groot belang dat er bewust en respectvol wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We houden ons daarbij aan de eisen uit de privacywetgeving. We willen u aanmoedigen om onze privacyverklaring te bekijken. Er verandert niets aan de huidige instellingen of de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.

Contactgegevens
Martin Thoolen, Nieuwveens Jaagpad 86, 2441 GB te Nieuwveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Martin Thoolen is te benaderen via het volgende emailadres: [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken
Martin Thoolen verwerkt persoonsgegevens op basis uw inschrijving als deelnemer aan face-to-face of online-coachings, retreats, trainingen, leergangen of consulten en uw bereidheid deze gegevens daartoe te verstrekken. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • naam organisatie, afdeling, functienaam (indien van toepassing)
 • voor- en achternaam of initialen en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres van u als persoon
 • e-mailadres voor facturering indien dit afwijkt van het e-mailadres als persoon
 • bankrekeningnummer (IBAN), alleen gebruikt in de afschriften van de boekhouding.

Hieronder vallen tevens foto’s en/of videomateriaal, die tijdens opleidingsdagen, trainingen, workshops, retreats of coachings en anderen door de Martin Thoolen georganiseerde of uitgevoerde activiteiten worden gemaakt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Martin Thoolen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het inschrijven bij retreats, leergangen, trainingen, coachings of consulten
 • om u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, of om u uit te nodigen voor activiteiten
 • verzenden van onze nieuwsbrieven
 • het delen van foto’s en videomateriaal aan de volgers van Martin Thoolen op social media, die tijdens de door Martin Thoolen georganiseerde of uitgevoerde activiteiten zijn gemaakt, voor het plaatsen in de nieuwsbrieven en onze website.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Martin Thoolen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd bij opzegging en overlijden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Martin Thoolen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze niet zonder uw toestemming. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Martin Thoolen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Martin Thoolen. U kunt een verzoek indienen bij Martin Thoolen om uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken naar een ander, door u genoemde organisatie, door te sturen. U kunt een verzoek sturen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar [email protected]. Martin Thoolen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Martin Thoolen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Martin Thoolen (06-15620111) of [email protected].

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht geldt voor iedere overeenkomst tussen Martin Thoolen en een opdrachtgever. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Opdrachtgevers