Teamcoaching

Wil je de samenwerking en teamspirit in je team verbeteren?  

Diversiteit en talenten van al je teamleden optimaal tot z’n recht laten komen?

Zit je in een transitie met je team en vraag je je af wat nu weloverwogen stappen zijn? 

Wil je je persoonlijk leiderschap in je team versterken?

Als ervaren teamcoach geef ik inzichten en oefeningen die je als team vrij maken om met meer plezier en effectiever samen te werken. Bij mijn teamcoachings wordt ruimte gemaakt voor kracht en kwetsbaarheid en echte verbinding. Zodanig dat bezieling, teamspirit en optimale teamresultaten daadwerkelijk geactiveerd worden.

Foto Teamcoaching

Voor wie?

Teamcoachings die ik verzorg kunnen voor teams van 2 tot 60 deelnemers zijn. Voor afdelingen, managementteams, directieteams, projectteams of startende teams.

Mijn visie op teamcoaching met impact

Mijn visie is dat teambuildingstrajecten vooral werken als alle teamleden betrokken en geraakt worden om daadwerkelijk in beweging te komen. Valkuil daarbij het teamleden vooral met theoretische kennis en modellen te maken krijgen en zichzelf niet echt te hoeven committeren. Ik heb ervaren dat teamcoaching werkt als er meerdere momenten in de tijd zijn waarop het team samenkomt en bewust naar eigen houding en gedrag wordt gekeken, zowel extern als tijdens het werk zelf. Daarom stel ik vaak een aanpak voor in vier fasen, waarbij na elke fase wordt gekeken wordt of het zinvol is het traject voort te zetten:

 1. Inventarisatie
 2. Kick-off
 3. Teamcoachings en optioneel on-the-job-teamcoachings
 4. Evaluatie en follow-up

1. Inventarisatie

Om een zo goed mogelijk beeld van bestaande wensen en mogelijke belemmeringen te krijgen worden er interviews gehouden met belanghebbende leidinggevende(n) en een aantal teamleden

Tijdens de interviews wordt er geïnventariseerd welke gebieden extra aandacht vragen voor de teamcoachings volgens het Team Empowerment model™ (Thoolen). De interviews vinden face-to-face plaats en duren elk ca. 60 minuten. De informatie uit de voorbereidingsfase geldt ook als input voor het maken van een stappenplan voor de kick-off bijeenkomst en een programma en oefeningen voor een of meerdere teamcoachings. Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk.

TEAM EMPOWERMENT MODEL ™ (Thoolen):

 1. Positionering van team in marktomgeving
 2. Missie, visie, doelen en strategie van team
 3. Rol leidinggevende
 4. Functionele rolverdeling
 5. Teamrolverdeling
 6. Teamprocessen
 7. Teamspirit
Schema Teamcoaching

Om meer van de context en geschiedenis van het team te leren kennen ontvangen we, indien mogelijk, graag schriftelijk materiaal, zoals het jaarplan met daarin uitgewerkte visie en strategie, de eerder opgestelde gedragsregels, alsmede de huidige/gewenste functieprofielen, informatie over overlegstructuren, eventueel organigram en andere zinvolle stukken.

2. Kick-off

Vervolgens vindt er een kick-offbijeenkomst plaats waarbij alle teamleden aanwezig zijn. Hier worden de bevindingen uit de inventarisatiefase anoniem gedeeld en worden alle teamleden actief betrokken over wat wenselijk is om aan de doelstellingen van dit traject te beantwoorden. Dat houdt in dat er naast een korte presentatie, teamleden (inter)actief aan het werk worden gezet om te kijken wat ze zelf vinden wat daarvoor nodig is. Dit activeert de zelfverantwoordelijkheid en creëert draagvlak voor het verdere traject.

3. Teamcoachings en optioneel on-the-job-teamcoachings

Op basis van de uitkomsten uit de kick-off bijeenkomst wordt eerst gekeken of het echt zinvol is om dit traject nu voort te zetten. Zo niet, wordt er advies uitgebracht over wat er nodig is om aan de doelstellingen te beantwoorden. Zo ja, dan bieden de uitkomsten (a.d.h.v. het Team Empowerment Model) tegelijkertijd input voor een nader te bepalen programma wat voorafgaand aan de teamcoaching wordt opgestuurd.

De teamcoachings zijn vaak één of een halve dag, zodat de kans groter is dat alle teamleden ook daadwerkelijk aanwezig zijn en het reguliere werk makkelijk doorgang kan vinden. Bovendien kunnen je vaker in de tijd de daadwerkelijk teamontwikkeling beter monitoren met meerdere teamcoachingsdagen.

Bij On-the-job-teamcoachings zijn één of meer begeleiders aanwezig tijdens reguliere overleggen waarbij door time-outs observaties en suggesties aan de deelnemers worden teruggegeven. Ook wordt er tussentijds stil gestaan bij de voortgang van de gezamenlijke en individuele afspraken die eerder gemaakt zijn tijdens de externe teamcoachings.

Rol leidinggevende

Om de kans op een succesvol traject te vergroten, vragen we de leidinggevende naast enkele teamleden (indien gewenst) om tussentijds input te leveren over de feitelijke ontwikkelingen op de werkvloer. De invulling van de externe teamcoachings wordt bepaald aan de hand van de inventarisatiefase, de kick-offbijeenkomst en de tussentijdse evaluatie bij on-the-job teamcoachings. Waar extra aandacht in de programmering en oefening besteedt gaat worden, wordt bepaald mede aan de hand van het Team Empowerment Model (Thoolen).

Aanvullende individuele coachings leidinggevende en teamleden

Het is goed mogelijk dat op basis van de inventarisatiefase, kick-offbijeenkomst of gedurende de looptijd van het teamtraject het wenselijk is dat sommigen teamleden, incluis de leidinggevende aanvullend wat individuele coachingssessies volgen als dat daadwerkelijk het bereiken van de doelstellingen vergroot. Deze individuele coachings zullen in principe alleen verzorgd worden door Martin Thoolen als senior coach en zal daarvoor beschikbaar zijn tijdens de looptijd van het teamtraject.

4. Evaluatie en follow-up

Aan het eind van het traject vindt een laatste bijeenkomst plaats waarbij het hele teamtraject en de individuele bijdrage van alle teamleden geëvalueerd worden. Aan het eind vindt er een schriftelijke evaluatie plaats die als anoniem verslag kosteloos wordt geretourneerd aan de opdrachtgever voor kwaliteitsbewaking van het hele teamtraject. Verder wordt besproken hoe alle teamleden incluis de leidinggevende het beste de positieve ontwikkeling verder kan stimuleren en borgen, wat zijn valkuilen zijn en hoe hier mee om te gaan.

Werkwijzen

Tijdens de begeleidingsfase zullen de praktijksituaties, coachings- en teamvragen centraal staan. Ter ondersteuning maken we vaak gebruik van verschillende zienswijzen en methoden waar we jarenlange professionele ervaring en deskundigheid in ontwikkeld hebben:

Teambuildings theorieën

w.o. Team Empowerment (© 2018 Hobbelink&Thoolen)

Groepsdynamica


Feedbackoefeningen


Simulatieoefeningen


Communicatie- en samenwerkoefeningen


Praktijkcases


Uiteraard wordt de keuze voor een methodiek afgestemd op de vraag en wensen van de teamleden. Tussen de (team)coachings vragen we alle teamleden een aantal opdrachten uit te voeren, om de transfer naar de dagelijkse praktijk te vergroten.

Kosten

Het dagdeeltarief voor voorbereiding per trainer van 4 uur is €. 550,-. Het dagdeeltarief voor uitvoering per trainer van 4 uur is €. 950,-. Voor NGO’s geldt een korting van 15%.

Na gelang de wensen en budget van de opdrachtgever kijken we naar een passende oplossing die in een offerte aangeboden wordt voor het hele teamtraject.

Teamcoach(es)

Als Teamcoach heb ik ruimte ervaring in het begeleiden van teams en groepen. Zo heb ik 4 jaar cursussen Groepsdynamica aan de Rijksuniversiteit te Utrecht verzorgd. Verder heb ik 8 jaar bij Boertien&Partners en 20 jaar bij Circumference diverse in-en outdoor teambuildings voor uiteenlopende organisaties verzorgd. Hierboven zie je een aantal ervaringen van klanten met mij. Bij groepen groter dan 10 teamleden huur ik vaak een ervaren externe co-trainer uit mijn netwerk in. Ook is samenwerking met co-trainers uit de organisatie mogelijk.

Vragen?

Je kunt me altijd bellen of mailen met vragen naar:
[email protected]
06-15620111
En je krijgt snel antwoord.

Opdrachtgevers